Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
Pomoc
Statystyki

6328060
od 25 stycznia 2005

CENTRUM

PRAWA SAMORZĄDOWEGO I PRAWA FINANSÓW LOKALNYCH

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

Szanowni Państwo,

 

zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w realizację kolejnej edycji projektu badawczego „samorząd 21”. Główną ideą Projektu dotyczącego finansów samorządu terytorialnego i NGO’s, jest powiązanie sfery nauki i praktyki.

W założeniu Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej W Gdańsku, realizacja Projektu daje możliwość przełożenia dorobku nauki prawa finansowego naukowców i praktyków biorących udział w Projekcie, na praktykę działania jst i NGO’sów w przestrzeni finansów publicznych. Przede wszystkim w swoisty sposób „wymusza” na uczestnikach naukowych Projektu zajęcie się dokładnie tymi problemami, które zgłosiły jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

            Prosimy zatem Państwa o zgłaszanie do Centrum PSiPFL UG aktualnej problematyki z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, a w szczególności dotyczących finansowania i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, która stanowi dla Państwa problemy, budzi wątpliwości interpretacyjne, czy też takiej, dla której, zdaniem Państwa, brakuje właściwych instrumentów prawnych, a także postulatów dotyczących w/w dzidziny.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, by przekazać je do wszystkich uczelni w kraju i nie tylko oraz uzyskać możliwie najwięcej opracowań dla nadesłanych zagadnień, które mogą pomóc Państwu w Waszej codziennej pracy i zmaganiach z problematyką finansów publicznych i prawa finansowego. Szanse na opracowanie będzie miała problematyka nadesłana do 20 października 2017 , choć stale  jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy.

Opracowania nadesłanych przez Państwa problemów zostaną wydane w publikacji naukowej, będącej swoistym zbiorem porad i opinii prawnych z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego. Omówione też zostaną na konferencji naukowej, która odbędzie się w kwietniu 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Z wyrazami szacunku i zachęty do współpracy

 

dr Tomasz Sowiński

 

Kierownik

Centrum Prawa Samorządowego

i Prawa Finansów Lokalnych

Uniwersytetu Gdańskiego

i Projektu badawczego Finanse i Prawo Finansowe
 Jednostek Samorządu Terytorialnego - „samorząd 21”

Luiza Budner-Iwanicka

 

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Gdańsku

 

 

 

 

Problematykę, zapytania, propozycje tematów prosimy kierować na adres baltycka@prawo.ug.edu.pl

ewentualnie na adres:

 

    Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

    ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

 

lub fax: 58 523 27 03

 


 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie informuje, że od dnia 14 czerwca 2017 r. udostępnia możliwość elektronicznego przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z dedykowanej do tego celu funkcji w systemie Legislator lub z Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej i przekazywanie w ten sposób aktów prawnych podlegających nadzorowi Izby, za wyjątkiem uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 230 ustawy o finansach publicznych (tj. dot. WPF).

Uwaga

 

Zgodnie z art. 230b pkt. 2 ustawy o finansach publicznych systemem właściwym do przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

- projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,

- uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jest wyłącznie system BeSTi@.

Decydując się na wysyłkę aktów prawnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w wersji elektronicznej nie należy przesyłać tych samych dokumentów dodatkowo w formie papierowej oraz nie należy przekazywać tut. Izbie aktów podlegających nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

 

Tu znajdą Państwo instrukcję przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji na temat elektronicznego sposobu przekazywania uchwał i zarządzeń do nadzoru RIO uprzejmie prosimy o wyznaczenie w Państwa jednostkach osób, z którymi będzie możliwy kontakt w tych sprawach i przekazanie ich danych za pomocą formularza elektronicznego dostępnego >>>>> pod tym adresem <<<<<.

 

Zachęcamy Państwa do elektronicznego przekazywania uchwał i zarządzeń oraz do współpracy w powyższym zakresie.


WAŻNA INFORMACJA!

Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N, Rb-UN jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz.247 z późn. zm.) należy przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą RIO w Gdańsku o następującym adresie: /452uketc7j/sprawozdaniaDANE ADRESOWE I KONTAKTOWE
   Adres pocztowy: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
   Telefon: 58 301-86-45
   Fax (sekretariat): 58 346-25-15
   E-mail: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl
Zespół Zamiejscowy w Słupsku
   Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
   Telefon/Fax: 59 842-79-31, 58 771-84-88
   E-mail: slupsk@gdansk.rio.gov.pl
 
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
Dane kontaktowe pracowników Biura Izby
Dane kontaktowe członków Kolegium RIO w Gdańsku