Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

INFORMACJA

o zmianach w przepisach prawa

w zakresie dotyczącym w szczególności nadzoru nad działalnością

jednostek samorządu terytorialnego w sprawach finansowych

oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych

(opublikowanych od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku)

 

 

DZIENNIK  USTAW

 

- Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 700

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach prowadzi wojewoda. Zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina:

  • prowadząca placówkę,
  • zlecająca zadanie prowadzenia placówki,
  • która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

Do dnia 12 sierpnia 2018 r. gminy mają obowiązek przekazania wojewodzie danych do rejestru.

Ustawa weszła w życie dnia 11 maja 2018 r.

 

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 712

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 720

 

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 740

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 755

 

- Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 756

 

 

Ustawa określa m. in. zasady udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizującym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu:

  • lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • mieszkań chronionych,
  • noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Finansowego wsparcia udziela się gminie, jednoosobowej spółce gminnej albo spółce celowej na pokrycie części kosztów m. in.: budowy budynku mieszkalnego, remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, zmiany sposobu użytkowania budynku, kupna lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku, także w połączeniu z jego remontem.

Ustawa weszła w życie dnia 1 maja 2018 r. z wyjątkami, które wejdą w życie w terminach późniejszych.

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 767

Rozporządzenie zmieniło m. in. objaśnienia do rozdziałów: 80110 - Gimnazja, 80111Gimnazja specjalne, 80150Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych oraz 90002Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wprowadzono nowe rozdziały: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zmieniono brzmienie paragrafu wydatków § 601 – Wydatki na zakup i objecie akcji, oraz prowadzono § 603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 25 kwietnia 2018 r.  z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. z wyjątkami, które wchodzą w życie w innych terminach.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 799

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 800

 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 823

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia,
  • informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia,
  • wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia,
  • mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 maja 2018 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 913

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 928

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 994

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 995

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 996

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 998

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1027

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1030

 

 

MONITOR  POLSKI

 

- Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Monitor Polski z 2018 r. poz. 394

Minister Energii podał wysokości dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną, składających się z 2 do 4 osób oraz dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób.

 

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Monitor Polski z 2018 r. poz. 511

Minister Finansów ogłosił m. in. kwotę: państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa oraz niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz przez jednostki sektora finansów publicznych na koniec 2017 roku. Relacja kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto wyniosła 48,5% a kwoty długu Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto wyniosła 46,8%.

 

PUBLIKACJE

 

„Należności sporne w sprawozdaniu Rb-N i Rb-34S” – Rachunkowość Budżetowa 7/2018 str. 22-23

„VAT po centralizacji w sprawozdaniach budżetowych” - Rachunkowość Budżetowa 8/2018 str. 6-9

„Nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na koszty obsługi świadczeń wychowawczych” - Rachunkowość Budżetowa 8/2018 str. 11-13

„Ujęcie zwrotu środków z niewykorzystanej dotacji celowej w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S” - Rachunkowość Budżetowa 8/2018 str. 19-21

„Część B sprawozdania – termin złożenia 20 lipca 2018 r.” – Rachunkowość Budżetowa 9/2018 str. 8-12

„Obowiązki skarbnika miasta w zakresie kontroli wstępnej dowodów księgowych” - Rachunkowość Budżetowa 9/2018 str. 13-16

„Zmiany w klasyfikacji budżetowej” - Rachunkowość Budżetowa 10/2018 str. 5-10

 „Najważniejsze dla JST orzeczenia w sprawach VAT z 2017 roku” - Gazeta Samorządu i Administracji 4/2018 str. 52-54

„Wykorzystanie dotacji celowej zgodnie z jej przeznaczeniem” - Gazeta Samorządu i Administracji 5/2018 str. 60-61

„Jak uniknąć błędów w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy” - Gazeta Samorządu i Administracji 5/2018 str. 75-76

„Udało się zatrzymać zmiany w algorytmie subwencji” – Wspólnota 8/2018 str. 14-15

„Błędy w programach naprawczych” - Wspólnota 8/2018 str. 46

„Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych” – Finanse Publiczne 4/2018 str. 10-15

„Badanie sprawozdań finansowych jst” - Finanse Publiczne 4/2018 str. 18-22

 

 

Sporządziła: Urszula Cygańska

                      11 czerwca 2018 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Z-ca Naczelnika WIAiS Urszula Cygańska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2018-06-12 08:27:38
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2018-06-12 08:36:25
Ostatnia zmiana:2018-06-12 08:36:29
Ilość wyświetleń:457
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij