Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686063
od 25 stycznia 2005
Informacje » Komunikaty

Artykuły
  Informacja o możliwości sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w tekście dokumentów planistycznych dotyczących wieloletnich prognoz finansowych przesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego w systemie BeSTi@
  Nowa ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim oraz informacja o konsultacjach dot. nowego rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy
  Wystąpienie Generalnego Inspektora Danych Osobowych do Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące zakresu danych osobowych ujętych w uchwałach w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Objęcie nadzorem uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
  Przypomnienie JST o zasięganiu opinii Izby Rolniczej przy podejmowaniu aktów prawa miejscowego dotyczącego rolnictwa
  Publikacja uchwał budżetowych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
  Informacja o obowiązku jednostek samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o izbach rolniczych.
  Pismo do Komisji Rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. o przesyłanie wniosków w sprawie absolutorium
  Komisja Nadzoru Audytowego
  Komunikat w sprawie sporządzania sprawozdania z wynagrodzeń nauczycieli
  Komunikat - "Informujemy, że podania wnoszone do Izby ..."
  Komunikat dotyczący oprogramowania IPE-PN dla urzędów gmin - informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów Departament Podatków i Opłat Lokalnych