Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6532636
od 25 stycznia 2005
Informacje » Oferty pracy Wersja do druku

Konkurs na kandydatów na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

 

ogłasza konkurs na kandydatów:

na  1 stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

oraz

na  1 stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

I.        Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

1)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)      posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4)      posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

II.       Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

 

III.      Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)      kwestionariusz osobowy;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)      odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)      informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

IV.     Zgłoszenie oferty kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

 

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa  w Gdańsku  ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk.

 

Termin składania ofert:

·         przez kandydatów w konkursie na stanowisko etatowego członka kolegium:

– 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia,

·         przez kandydatów w konkursie na stanowisko etatowego członka kolegium Izby zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego:

 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 

Data ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Gazeta Prawna:  9 stycznia 2018 r.

 

 

Ponadto Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uprzejmie informuje, że miejscem pracy dla co najmniej jednego wybranego w drodze konkursu członka Kolegium będzie siedziba Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku położona w Słupsku przy ul. Jana Pawła II  1, 76-200 Słupsk.

 


Informację wytworzył: Luiza Budner- Iwanicka, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2018-01-12 11:09:29, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2018-01-12 11:12:36, Ostatnia zmiana: 2018-01-12 11:12:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 143