Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686082
od 25 stycznia 2005
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku » Kodeks etyki Wersja do druku

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

 

Kodeks Etyki wyznacza wartości i zasady postępowania, którymi powinni kierować się pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w związku z wykonywaniem przez nich swoich codziennych obowiązków.

 

§ 1

Przepisy ogólne

 

1.      Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, a także stażystów, wolontariuszy i praktykantów  oraz osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne w zakresie czynności wykonywanych na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zwanej dalej „Izbą”.

2.      Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Izby ma zawsze na względzie dobro Izby oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

a)     działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

b)    wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,

c)     pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji publicznej,

d)    przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

 

§ 2

Zasady wyznaczające właściwą postawę etyczną pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 

1.      Uczciwość i rzetelność – sumienne wykonywanie swoich obowiązków, dążenie do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swej pracy, wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań, twórcze podejście do zadań, nie uchylanie się od trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.

2.      Praworządność – działanie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i woli, angażowanie wszystkich swych umiejętności dla prawidłowego rozstrzygania spraw, dokonywanie ocen, opiniowanie zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o czytelne kryteria, wykonywanie zadań z poszanowaniem prawa.

3.      Bezstronność i bezinteresowność – obiektywne wypełnianie obowiązków służbowych, zachowanie wolne od podejrzeń o stronniczość i interesowność, niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi, jawne i zrozumiałe wykonywanie zadań wyznaczonych przez przełożonych, nieprzyjmowanie korzyści materialnych ani osobistych.

4.      Kompetencje i profesjonalizm – dbanie o rozwój własnej wiedzy, doświadczenia i kultury osobistej, pogłębianie swoich kwalifikacji zawodowych, dzielenie się uzyskanymi wiadomościami ze współpracownikami, angażowanie się w przedsięwzięcia nie podważające wiarygodności i powagi pracownika Izby, w trakcie realizacji powierzonych zadań nie kierowanie się emocjami, gotowość do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji, życzliwość, zapobieganie napięciom w pracy, a w przypadku ich wystąpienia dążenie do rozładowania ich bez szkody dla otoczenia, przestrzeganie zasad poprawnego zachowania.

5.      Jawność i odpowiedzialność – szanowanie prawa obywateli do informacji, dochowywanie przy tym tajemnic prawnie chronionych, identyfikowanie się z zadaniami, które się wykonuje i celami, do których zobowiązuje praca, kreowanie postaw odpowiedzialności za współpracowników i podwładnych oraz za powierzone mienie.

6.      Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi - korzystanie ze środków publicznych do realizacji zadań mające na względzie interes Izby oraz efektywne osiąganie celów, przy racjonalnym wykorzystaniu powierzonych środków.

7.      Uprzejmość i kultura osobista – wykonywanie obowiązków z szacunkiem do innych, służenie radą i pomocą, wyjaśnianie, doradzanie, dyskrecja i taktowność, utrwalanie przyjaznej atmosfery pracy, kierowanie się wysoką kulturą osobistą, nieobmawianie, nieoczernianie współpracowników, podwładnych i przełożonych, propagowanie dobrych obyczajów, jasny i zrozumiały zgodny z zasadami gramatyki i kultury języka polskiego sposób wypowiedzi, bez podnoszenia głosu i z użyciem zwrotów grzecznościowych.

8.      Godne zachowanie w pracy i poza nią – przestrzeganie zasad poprawnego zachowania, uwzględnianie norm ogólnospołecznych, dbanie o pozytywny obraz Izby, własnej pracy i osoby, unikanie kontrowersji w zachowaniu i wyglądzie.

9.      Współdziałanie – umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć, chętne dzielenie się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz uczciwość w kontaktach międzyludzkich.

 

§ 3

Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu etyki:

 

1.      spowoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje,

2.      znajdzie odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku przepisami,

3.      nie stanowi prawnie wiążących zobowiązań ani też nie upoważnia pracowników, czy innych osób do jakichkolwiek roszczeń prawnych.


Informację wytworzył: Luiza Budner- Iwanicka, Data wytworzenia: 2012-12-14 14:15:03, Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:20:44, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2012-12-17 14:17:32, Ostatnia zmiana: 2012-12-17 14:17:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 7265